o kancelarii napis
cien

ADWOKAT MEDIATOR IWONA RUDZKA

Adwokat Iwona Rudzka to Absolwentka Wydziału Prawa i Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku, nr wpisu 592.

Kancelaria Adwokat Iwony Rudzkiej oferuje profesjonalną pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. Przy czym pomoc prawna obejmuje: porady prawne, w tym porady on-line, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz zastępstwo procesowe przed sądami, organami ścigania, organami administracyjnymi i wszelkimi innymi instytucjami.

Do każdego Klienta Pani Mecenas podchodzi indywidualnie, poświęcając mu stosowny czas i uwagę. Kancelaria zapewnia, iż wszystkie sprawy prowadzone są z należytą starannością, tak aby powierzony problem prawny rozwiązany został bez zbędnej zwłoki i w sposób najbardziej korzystny dla Klienta. Wszystkie sprawy objęte są tajemnicą adwokacką.

Kancelaria Adwokat Iwony Rudzkiej mieści się w Białymstoku, aczkolwiek pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje całe województwo podlaskie, a w szczególnych przypadkach także pozostałe województwa w kraju.

Serdecznie Zapraszam do współpracy.

Z poważaniem adwokat Iwona Rudzka

oferta uslug napis
cien obrazka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwony Rudzkiej oferuje pomoc prawną skierowaną zarówno w stosunku do Klientów indywidualnych jak i Przedsiębiorców, a zakres usług prawnych Kancelarii obejmuje przede wszystkim:

ico prawo

I. PRAWO CYWILNE

Prawo pracy, w tym m.in.:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • reprezentowanie stron stosunku pracy

Prawo rzeczowe, w tym m.in.:

 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o zasiedzenie ruchomości lub nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie służebności przesyłu
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o rozgraniczenie
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

Prawo rodzinne, w tym m.in.:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo zobowiązań, w tym m.in.:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych

Prawo spadkowe, w tym m.in.:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku z mocy ustawy lub/i z mocy testamentu
 • sprawy o odrzucenie spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności
 ikona

II. PRAWO WYKONAWCZE

 • sprawy o odroczenie wykonania kary
 • sprawy o zawieszenie wykonania kary
 • sprawy o przerwę w karze
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sprawy o dozór elektroniczny
kancelaria adwokacka ikona

III. PRAWO KARNE

 • występowanie w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego przed ogranami ścigania i sądami, we wszystkich sprawach karnych oraz w sprawach karnych skarbowych
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i powoda cywilnego w sprawach karnych
kancelaria adwokacka ikona

IV. PRAWO WYKROCZEŃ

 • występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego
dokumenty napis
shadows
ikona
wskaznik

Pełnomocnictwo

pobierz dokument
ico
wskaznik

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

pobierz dokument
ico
wskaznik

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

pobierz dokument

„Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.”

kontakt Iwona Rudzka
cien

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Adwokat Iwona Rudzka

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku
ul. Spółdzielcza 8 lok 218
15-441 Białystok

Sekretariat tel. 662 140 851
e-mail: kancelaria@iwonarudzka.com.pl

kontakt Iwona Rudzka
cien

ROZWÓD, w sytuacji gdy między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, tzn. ustaną między nimi wszystkie trzy więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza a jednocześnie brak jest szans na to aby małżeństwo reaktywować, każdy z małżonków może żądać aby Sąd rozwiązał istniejący związek małżeński przez rozwód.

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA:
W wyroku rozwodowym Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie.

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY:
Ponadto, Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem, aczkolwiek na zgodny wniosek Stron, Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

ALIMENTY:
Dodatkowo, Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych z jednej strony oraz od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, z drugiej strony.

KORZYSTANIE Z WSPÓLNEGO MIESZKANIA:
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

EKSMISJA:
W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem (np. nadużywanie alkoholu, awantury, przemoc) uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję.

PODZIAŁ MIESZKANIA:
Na zgodny wniosek Stron Sąd może także orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO:
Na wiosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Często, podjęcie decyzji o rozwodzie jest niezwykle trudne, ale równie często jest to jedyny sposób na rozpoczęcie nowego, lepszego życia.

mediacja Iwona Rudzka
cien

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia-mediator, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu wspólnie do akceptowalnego porozumienia.
Proces ten ma charakter odformalizowany, całkowicie dobrowolny, neutralny i poufny, co daje jego uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia trzy sposoby inicjowania mediacji:
A. Kontraktowa, na podstawie umowy mediacyjnej lub klauzuli mediacyjnej
B. Sądowa, ze skierowania Sądu oraz
C. Wnioskowa

Mediacja może być prowadzona w sposób bezpośredni, tj. podczas bezpośrednich spotkań stron z mediatorem lub w sposób pośredni, tj. za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Zalety mediacji:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

W przypadku gdy strony mediacji dojdą do stosownego porozumienia kończy się ona zawarciem ugody przed Mediatorem.

Ugoda zamieszczana jest w protokole lub do niego załączana. Strony podpisują ugodę, przez co wyrażają wolę wypełnienia jej postanowień i zgodę na wystąpienie do Sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc ugody sądowej. Zatwierdzenie ugody mediacyjnej powoduje zatem, iż strony uzyskują skuteczny instrument w postaci możliwości przymusowego wykonania postanowień ugody zawartej przed mediatorem na takich samych warunkach jak ugoda sądowa unikając przy tym znacznie dłuższego i bardziej kosztownego postępowania sądowego.

Masz prawo do mediacji.

pomoc Iwona Rudzka
cien